Forside > Om BEV > Generalforsamling
Generalforsamling PDF Print E-mail
13 Oktober 2010

Herunder findes referat fra sidste afholdte generalforsamling samt formandens årsberetning.

 

Referat

Årsberetning


Den 24. november 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Foreningen Bevaringsværdige Bygninger på adressen Borgergade 111, 1300 København K.


Dagsorden var som følger:

1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
2. Aflæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår
3. Fremlæggelse af driftsbudget med bestyrelsens forslag til medlemskontingent og bestyrelseshonorar.
A-medlemmer (ejere):
En privatejet bevaringsværdig ejendom, årligt kontingent kr. 250,00
En erhvervsmæssig bevaringsværdig ejendom, årligt kontingent kr. 300,00
B-medlemmer (passive medlemmer):
Privat person, årligt kontingent kr. 250,00
Erhvervsvirksomhed, årligt kontingent kr. 300,00
For mere end 5 bevaringsværdige ejendomme betales kun for de første 5 ejendomme
Bestyrelseshonorar vil ikke blive foreslået udbetalt i det kommende år
4. Valg til bestyrelsen
5. Valg af statsautoriseret revisor eller registreret revisor
6. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne
7. Eventuelt

 


Ad 1
Bestyrelsesformand, advokat Jan Martens, henviste til den skriftlige årsberetning om foreningens arbejde, hvilken årsberetning vedlægges nærværende referat som bilag. Der var ingen spørgsmål til årsberetningen, som vedtoges enstemmigt og med samtlige stemmer.

 


Ad 2 + 3
Det med indkaldelsen til generalforsamlingen fremsendte regnskab for året 2009/2010 blev vedtaget, og de i dagsordenen anførte forslag til medlemskontingenter vedtoges ligeledes. Der var enighed om, at der ikke udbetales bestyrelseshonorar for året 2009/2010.

  


Ad 4
Til ny bestyrelse valgtes:
Jan Martens (formand)
Birthe Iuel (næstformand/repræsentant for BYFO)
Jørgen Overby (byggesagkyndig)
Thomas Garth-Grüner (repræsentant for landet)
Niels Arthur Andersen (repræsentant for byerne)

 


Ad 5
Til revisor valgtes Grant Thornton, statsautoriseret revisionsaktieselskab.

 


Ad 6
Der forelå ingen forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.

 


Ad 7
Formanden rettede en tak til bestyrelsen og i særdeleshed til Birthe Iuel og BYFO, hvis velvilje har været en forudsætning for foreningens fortsatte eksistens.

 


I øvrigt forelå intet under eventuelt.


Generalforsamlingen hævet.


 

Årsberetning 2010

 

Foreningen Bevaringsværdige Bygninger lever stadig et liv i symbiose med BYFO.

Imidlertid er alle enige om, at en mere selvstændig profil skal tilstræbes. Der har været arbejdet med en sådan selvstændig profilering i hele det forløbne år.

Det er med glæde og tro på fremtiden, at bestyrelsen i denne beretning kan fortælle, at vi er nået et stykke hen ad vejen, om end det langtfra endnu er, som vi gerne så det.

 

Realdania og Kulturarvsstyrelsen fokuserer helt anderledes end tidligere på de bevaringsværdige bygninger, og BYFOs bestyrelse har besluttet at donere 100.000 kr. til at give foreningen nyt liv. Vi er taknemmelige for donationen og interessen. Pengene benyttes til opdatering af foreningens hjemmeside og til at igangsætte den stærkt påkrævede større medlemshvervning.

 

Bestyrelsen har i sekretaratet ansat den akademisk uddannede Marie Bisschop-Thomsen (cand. mag. i etnologi), som led i den pågående revitalisering af Foreningen Bevaringsværdige Bygninger.

Det er lykkedes fra Grundejernes Investeringsfond og Nykredits Fond tilsammen at opnå en donation til foreningen på 300.000 kr. Vi vil også gerne her i årsberetningen udtrykke en hjertelig tak for interessen for foreningens arbejde til disse to store og seriøst arbejdende fonde.

  

Bestræbelsen går som sagt ud på at erhverve nye medlemmer til en forening, som burde være helt anderledes placeret på ”landkortet”. Antallet af bevaringsværdige bygninger overstiger langt antallet af de fredede bygninger. Bygningernes bevarelse gennem støtte og opmuntring til ejerne af samme er af uhyre vigtighed for det danske samfund. De bevaringsværdige bygninger repræsenterer kulturelle og historiske værdier, uden hvilke det danske samfund ville være fattigere. Det er i alles interesse, at ejernes vilkår er så gunstige og inspirerende som overhovedet muligt med henblik på bygningernes bevarelse. Det kan med sandhed siges, at derhen er vi langfra nået endnu, men viljen er redebon.

 

Administration og lovgivning omkring de bevaringsværdige bygninger er, igen sammenlignet med de fredede bygninger, uhomogen og forskellig fra kommune til kommune. Der skal sættes fokus på dette problem og på vilkårernes forbedring. Den eneste systematiske beskyttelse er jo i realiteten forbuddet mod nedrivning. Efter vor opfattelse bør fredningsbegrebet og bevaringsbegrebet gå helt anderledes hånd i hånd, og spørgsmålet er, om der ikke i relation til fradrag og støtte burde ydes ensartede vilkår.

Det søges gennem artikler, møder og på andre måder at rette spotlightet hen imod disse førnævnte ønsker, som vi finder så naturlige og rigtige.

 

Vore nuværende trofaste medlemmer opfordres til at deltage i melemshvervningen i det omfang, de har mulighed herfor. Det ville vi være taknemmelige for.

 

Det har været beskæmmende at konstatere, at den af regeringen sidste år etablerede indsatspulje, fra hvilken kommunerne kan søge penge blandt andet til restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige bygninger, tilsyneladende forsvinder fra dette års finanslov. Havde vi tidligere haft midler burde dette – måske – kunne være forhindret gennem det før omtalte yderligere fokus på de bevaringsværdige bygninger.

 

I øvrigt kan berettes om, at vi stadig deler publikationer, arrangementsdeltagelse og informationskilder med BYFO, hvilket vi er taknemmelige for. Bestyrelsen i BYFO og Foreningen Bevaringsværdige Bygninger er delvist sammenfaldende.

Foreningen Bevaringsværdige Bygninger kan indhente megen inspiration fra ”storesøster”, og vi vil gerne udtrykke vor tak ikke alene for den givne donation men også for det ”husly” vi har fået af BYFO i de meget svære og lidt for langtrukne opstartsår.

 

Det er utvivlsomt, at interessen for foreningen ville være mere levende og oplagt, hvis mulighederne for tilskud og fordele for ejerne var mere aktuelle og især, hvis der var en forbindelse mellem disse fordeles opnåelse og medlemskabet af Foreningen Bevaringsværdige Bygninger.

 

Vi ser frem til et nyt og mere aktivt år og tak for din interesse for foreningen. Nye samarbejdspartnere og medlemmer bydes – og vil blive budt – velkommen.

 

Jan Martens


 

Til toppen 

 


Borgergade 111, 1300 København K, Telefon: 3122 3298, Fax: 4557 1011, e-mail: sekretariat@bev.dk