Forside > For medlemmer > Fonde

Fonde

PDF Print E-mail

Følgende fonde bevilliger midler til fredede og bevaringsværdige bygninger
 


 

Aabenraa Byhistoriske Forenings Bevaringsfond
Virke for bevarelse af gamle huse og gadebilleder i Åbenrå kommune. Fonden kan yde lån mod pant i fast ejendom. Der uddeles ca. årligt 180.000 kr.

Ansøgningsskema: ja.
Skal ansøges inden 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10. Uddelingstidspunkt: 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.

Plan & Byg, Arkitekt Erik Dahlgren, Plantagevej 4, 6330 Padborg, tlf.: 73 76 70 24, fax: 74 67 59 05,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 


 

Augustinus Fonden
Virke for almen velgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. Ifølge Fondens praksis ydes der ikke social understøttelse til enkeltpersoner. Ej heller ydes der støtte til gennemførelse af studieophold ved danske uddannelsesinstitutioner eller til studieophold i udlandet for grupper. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse, budget, CPR-nr. og for institutioner SE-nr.

Ansøgningsskema: nej.

Augustinus Fonden, Amaliegade 47, 1256 København K, tlf.: 33 14 52 93
 


 

Beckett-Fonden
Økonomisk støtte til lægevidenskab, naturbeskyttelse og lignende samt kunst og kultur. Ansøgning skal indsendes i 4 eksemplarer. Der uddeles årligt ca. 6 millioner kr. Se ansøgningsfrist og uddelingstidspunkt på hjemmeside.

Ansøgningsskema: nej.

Adv. Peter Varming, Østergade 24A, Postboks 2226, 1018 København K, tlf.: 33 13 34 01,
fax: 33 91 34 01, hjemmeside: www.beckett-fonden.dk

 


 

Bergiafonden
Fonden støtter afhandlinger og undersøgelser vedrørende bygningskunst og kunsthåndværk.

Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 1. marts og 1. oktober.

Bergiafonden, Adv. John Have, St. Kongensgade 77, 1264 København K

 


 

Bevaringsfonden for Allinge-Gudhjem Kommune
Til bevarelse og genskabelse af hus - og gadebilleder i Allinge-Gudhjem Kommune. Der uddeles ca. 15.000 kr.

Ansøgningsskema: nej. Uddelingstidspunkt: april.

Bornholms Regionskommune, Postboks 190, 3700 Rønne, tlf.: 56 48 05 00, fax: 56 48 16 59,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , hjemmeside: www.brk.dk
 Bevaringsfonden for Fanø
Lavt forrentede lån til ejere af bevaringsværdige ejendomme, der ikke er fredede. I særlige tilfælde ydes kontanttilskud. Oplysende materiale kan ved telefonisk henvendelse.

Ansøgningsskema: nej.

Bevaringsfonden for Fanø, Skolevej 5-7, 6720 Fanø, tlf.: 76 66 06 60, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 Bevaringsfonden for Svaneke
Til bevarelse af gamle huse og bybilleder i Svaneke.

Ansøgningsskema: nej.

Karsten Kofoed, Vestergade 29, 3740 Svaneke
 Bygningsbevaringsfonden af 1975
Støtter bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger ved tilskud.

Ansøgningsskema: ja. Uddelingstidspunkt: juni og december.

Bygningsbevaringsfonden af 1975, Adv. Bonnie Mürsch, Gothersgade 109, 1123 København K,
tlf.: 33 12 47 10, fax: 33 12 47 14
 Dragør Byfond
Yder økonomisk støtte med henblik på bevaring af gamle bygninger i Dragør gamle bydel. Der uddeles årligt ca. 30.000 kr.

Ansøgningsskema: nej. Uddelingstidspunkt: ca. 2 gange årligt.

Dragør kommunes planlægningsafdeling, v/Afdelingschef Jørgen Jensen, Kirkevej 7, 2791 Dragør,
tlf.: 32 89 03 31, fax: 32 89 03 07, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Generelle oplysninger og formål:
Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål. Ansøgningen, ikke over en A-4 side, skal indeholde en kort redegørelse for projektet. Der vedlægges CV og budget. Eventuelt yderligere bilag kan vedlægges. Der ydes ikke støtte med tilbagevirkende kraft.

Uddeling kan også finde sted uden ansøgning, og fonden kan selvstændigt tage initiativ til indstiftelse af en eller flere prisbelønninger indenfor fondens formål.
Fonden indstiftede i 1972 "Amalienborgprisen". Denne pris, der ikke kan søges, har til formål at støtte udgivelse af et betydningsfuldt dansk, ikke skønlitterært værk. Under fonden hører også "Caïx-Legatet".
Der ydes som hovedregel ikke støtte til projekter, der er igangsat før afholdelsen af førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningsfristen.

Ansøgningsfrist: 15. februar (bestyrelsesmøde i maj) og 15. august (bestyrelsesmøde i november).

Ansøgningsskema: Ja. Downloades her eller kan rekvireres ved fremsendelse af frankeret kuvert.
Uddeling: Maj og november.

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Att.: Mag. art Elisabeth von Buchwald, Postboks 2143, Amaliegade 18, 1015 København K.
Tlf. 33 40 10 10. Fax 33 40 11 26
Administrator: Hofmarskal, kammerherre, ambassadør Ove Ullerup
 Esbjerg Kommunes Byfond
Virke for bevarelse af arkitektonisk og/eller kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer i Esbjerg kommune.

Formålet opfyldes ved
1) præmiering af særlige fortjenstfulde restaureringer af ældre ejendomme, nybyggeri, der æstetisk og på særlig hensynsfuld måde overfor den omgivende bebyggelse er indpasset i det eksisterende miljø, godt og smukt nybyggeri i almindelighed og god og nænsom skiltning eller facadeudformning. (Der uddeles præmie(r) én gang årligt, ikke i form af kontanter, men f.eks. opsætning af bronzeplade). Præmieringen finder sted sidst på året.
2) ydelse af tilskud eller lån i forbindelse med ombygning eller renovering ved restaureringer eller om- og tilbygninger, hvor udvendige undtagelsesvis indvendige bygningsdetaljer udformet efter traditionel byggeskik kræver specielle udførelser, fjernelse af skæmmende bygningsdetaljer eller almindelige eller specielle vedligeholdelser i tilfælde, hvor omstændighederne taler derfor. Endvidere dækning af udgifter ved udarbejdelse af skilte- og butiksfacader, der harmonerer med miljøet, såfremt udgifterne overstiger gode standardudførelser.

Ansøgningsskema: ja.

Esbjerg Kommunes Byfond, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf.: 76 16 16 16, fax: 76 16 13 20,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 Faaborg-Fondet
Sikre at bygninger i Fåborgs indre by får en udformning så en god helhedsvirkning opnås. Der er ca. 40.000 kr. til rådighed årligt.

Ansøgningsskema: nej.

Adv. Leif Jørgensen, Ret og Råd Fyn A/S, Kanalvej 4, 5600 Faaborg, e-mail: ljo@ret-raad-dk.
Tlf.: 70 10 11 99.
 Fonden Realdania
Der støttes kun projekter indenfor det byggede miljø. Dette dækker ikke blot fysiske anlæg i Danmark, men også videndannelse, -opsamling og -formidling. Med fysiske anlæg menes bygninger, men også byrum, haver og andre landskabsanlæg.

Der gives støtte til i store og små projekter, som kan være med til at skabe livskvalitet i det byggede miljø. Der lægges vægt på, at de projekter, der støttes, kommer en bred kreds til gode, og at det i alle betydninger af ordet er "sunde" projekter, der kan være med til at gøre en forskel inden for det byggede miljø. Der støttes fortrinsvis projekter, der går nye veje, er til inspiration for andre eller på anden måde er nyskabende og er med til at gøre en forskel i det byggede miljø. Primært projekter i Danmark støttes.

Ansøgningsskema: ja.

Realdania, Nikolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K, tlf.: 70 11 66 66, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
hjemmeside: www.realdania.dk
 Fonden for Træer og Miljø
Gennem oplysning, forskning m.v. at støtte bestræbelser for at bevare eller nyskabe træplantninger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller æstetisk henseende.

Støtte ydes til almennyttige og kulturhistoriske formål. Støtten kan kun ydes inden for landets grænser. Støtte gives som hovedregel i form af træer til nye plantningsprojekter eller til renovering af parker, alléer og lign. Kontoret har åbent mandag til torsdag kl. 10-14.

Ansøgningsskema: nej.
Uddelingstidspunkt: plantningssæsonerne.

Fonden for Træer og Miljø, Bentzonsvej 52, Postboks 92, 2000 Frederiksberg, tlf.: 38 11 32 05,
fax: 38 11 32 05, hjemmeside: www.fondenfortraeerogmiljoe.dk
 Fonden til Bevarelse af Gamle Aalborghuse
Selskaber til bevarelse af gamle bygninger og huse i Ålborg, der måtte have kulturhistorisk værdi.

Ansøgningsskema: nej.

Fonden til Bevarelse af Gamle Aalborghuse, Håndværkerhuset i Kattesundet 20, 9000 Aalborg
 Fonden til Bevarelse af Gamle Bygninger i Mariager
Til bevarelse af ældre bygninger eller bebyggelse af kunstnerisk, historisk eller æstetisk eller anden kulturel værdi for Mariager. Der uddeles årligt ca. 30.000 kr.

Ansøgningsskema: nej.
Hr. Hans Ulrik Bruhn, Klosteret, 9550 Mariager, tlf.: 98 54 10 22
 Fonden til Bevarelse af Gamle Bygninger i Randers
Legatet kan ikke ansøges

Til bevarelse af gamle bygninger i Randers.

Randers Kommune, Teknisk forvaltning, Laksetorvet, 8900 Randers, tlf.: 89 15 15 86, fax: 89 15 16 60,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 Fondet til fynske Kulturminders Bevaring
Virker for bevaring af kulturminder på Fyn, fortrinsvis bygninger.

Ansøgningsskema: nej.

Museumsdirektør Niels Oxenvad, Blichersvej 49, 5230 Odense M, tlf.: 66 11 88 43, fax: 65 93 21 48
 Frk. Alma Caroline Madsens Mindelegat
Til institutioner, der har til formål at varetage de interesser, der knytter sig til bevaring af landets naturskønhed.

Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 1. februar. Uddelingstidspunkt: februar.

 Frøken Constance Fuhrs Fond
Fonden har til formål at yde støtte til gamle bygningers bevaring i overensstemmelse med det formål, der varetages af 'Foreningen til gamle bygningers bevaring'.

Ansøgningsskema: nej.

Advokatkontoret, Adv. Per Harder, Valkendorfsgade 16, 1151 København K
 Godsejer Christian Johannes Petersen og hustrus Anna Petersens Mindelegat
Til vedligeholdelse af bygninger med park på Estrup hovedgård. Ejendommen Estrup drives som skov og landbrug. Støtte til forstmæssig uddannelse af unge landmænd. Uddeler p.t. ingen midler.

Ansøgningsskema: nej.

Adv. Helge Busk, Torvegade 16, 6600 Vejen, tlf.: 75 36 00 66, fax: 75 36 52 66

 


 

Knud Højgaards Fond
Fondet yder støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål til bedste for Danmark og dets befolkning og bidrager i forbindelse hermed til dansk ungdoms dygtiggørelse og uddannelse.

Støtte kan ydes til selskaber, institutioner, undervisningsanstalter og personer efter bestyrelsens bestemmelse. Fondens støtte til uddannelse kan ydes i form af studielån og tilskud til rejser, publikationer el. lign., og endelige kan støtte undtagelsesvis ydes som lån til etablering af erhvervsvirksomheder, der skønnes at kunne få almen interesse. Rejselegater ydes først og fremmest til dansk ungdoms uddannelse herunder efteruddannelse. Studiestøtte bevilges kun, når bachelor eller tilsvarende niveau er opnået.
Endvidere har fonden til formål at bevare stemmemajoriteten i Højgaard Holding a/s og yde enhver mulig indsats for, at dette selskab med tilknyttede virksomheder videreføres og bevarer den nuværende anseelse.

Der må påregnes 3-5 måneders ekspeditionstid. Der ydes ikke støtte til grupper eller enkeltpersoners deltagelse i kollektive rejser. Ansøgningsskema på tlf. 45 87 07 11 fra kl. 9 til 11, hvor yderligere vejledning gives. Skal ansøges minimum 2 mdr. før afrejse.

Ansøgningsskema: ja.

Knud Højgaards Fond, Sekretariatet, Klampenborgvej 221, 2800 Kgs. Lyngby, tlf.: 45 87 07 11,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond
At bevare og fremme danske nationale formål i ind- og udland, herunder støtte udgivelse på fremmede sprog af skrifter, der udbreder kendskab til Danmark. Endvidere at støtte det danske arbejde i de sønderjydske landsdele samt opføre danske kirker i udlandet. Der uddeles årligt ca. 3.000.000 kr.

Ansøgningsskema: nej. Uddelingstidspunkt: 4 gange årligt.

Konsul George Jorck og Hustrus Fond, Adv. Per Harder, Valkendorfsgade 16, 1151 København K
 


 

Københavns kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste
Til formål vedrørende stadens forskønnelse og almene bedste, fortrinsvis støtte til indkøb af større kunstværker.

Ansøgningsskema: nej.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariatet, Rådhuset, 1599 København V,
tlf.: 33 66 23 37
 


 

Køge Fonden
Primært støtte til de 4 lokalarkiver i Køge Kommune, sekundært til bygningsbevaring.

Fonden yder bl.a. støtte til restaurering og vedligeholdelse af gamle bygninger af kulturhistorisk værdi i Køge kommune, navnlig hvor ejeren ikke selv kan udrede de dermed forbundne udgifter. I særlige tilfælde kan fonden erhverve sådanne bygninger. Fonden kan desuden i samarbejde med byråd, museum og andre institutioner deltage i vedligeholdelse eller genskabelse af miljøer i Køge kommune, som vil være af betydning for byens eller egnens historiske præg. Støtten ydes som lavtforrentet afdragsfrit lån mod tinglyst pant i lånsøgers ejendom. Lånet forfalder til fuld indfrielse ved ejerskifte.
Ansøgninger behandles løbende.

Ansøgningsskema: nej.

Køge-Fonden, Vestergade 26, 4600 Køge, tlf.: 56 64 15 92, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
hjemmeside: www.koegearkiv.dk
 


 

Købmand S. P. Jensen og hustrus Legat til fordel for den gamle bydel i Kalundborg købstad
Bevaring af det gamle bybillede, fortrinsvis omkring kirken med tilstødende gader.

Ansøgningsskema: nej.

Adv. Jørn Almdal, Troldevænget 8, 4400 Kalundborg, tlf.: 59 51 27 28, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 Lokale- og Anlægsfonden (Tipsmidlerne - pulje 11)
Lokale- og anlægsfonden er til for at udvikle og støtte byggeri inden for kultur-, idræts- og fritidsområdet over hele landet. Herved forstås alle former for anlæg til idræt, ungdomsformål, teater, selvejende institutioner, borgergrupper, kommuner, og andre, der har et almennyttigt formål og skaber og driver faciliteter inden for kultur-, idræts- og fritidsområdet.

Fondens støtteområde er meget bredt. Udover beløb til uddeling af direkte støtte kan Fonden bevilge lån og ydelsesgarantier. Fonden ansøges hvert år for beløb omkring 400 mio. kr. Det er således nødvendigt at foretage en prioritering mellem mange gode projekter, der opfylder disse kvalitetskrav, prioriteres projekter der er med til at udvikle kultur- og Fritidslivet. Fonden har endvidere en pulje, kaldet Klublokale- og Værestedspuljen, hvor der kan søges til mindre projekter, dvs. projekter der normalt ikke kan opnå støtte i Fonden, typisk fordi de er for små, eller fordi de ikke opfylder Fondens kvalitetskrav.

Ansøgningsskema: ja. Uddelingstidspunkt: 8 gange om året.

Lokale- og Anlægsfonden, Kanonbådsvej 12, 1437 København K, tlf.: 32 83 03 30, fax: 32 83 30 31,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , hjemmeside: www.loa-fonden.dk
 Margot og Thorvald Dreyers Fond
Til gavn for den danske arkitekt- og advokatstand, f.eks. i form af studierejsestøtte og andre rejselegater eller i øvrigt formål, som fondens bestyrelse mener, kan gavne arkitekt- og advokatstanden.

Der vil normalt ikke blive tildelt legater med beløb på mindre end 10.000 kr. Ansøgere skal medsende anbefalinger, og ansøgere til studierejselegater skal efterfølgende dokumentere at være optaget på universitet eller lignende læreanstalt. Jurister vil først kunne komme i betragtning efter bestået embedseksamen og fortrinsvis, hvis de er beskæftiget i advokaterhvervet. Et studieophold forudsættes normalt at have en varighed på mindst 3 måneder, og legater til kortere rejser vil kun blive tildelt til et konkret forskningsprojekt. Arkitektstuderende vil kunne komme i betragtning fortrinsvis på et fremskredent studietrin ved tildeling af mindre stipendier. Der ydes ikke støtte til grupperejser. Legatmodtageren bør være skattepligtig i Danmark. Ansøgningsskema kan downloades fra hjemmeside, rekvireres via e-mail eller postadressen. Der uddeles ca. 12 mio. kr.

Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 15. januar og 15. juli. Uddelingstidspunkt: april og november.

Margot og Thorvald Dreyers Fond, Løvenborg, Vesterbrogade 34, 1620 København V, tlf.: 33 25 53 11,
fax: 33 25 53 05, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , hjemmeside: www.dreyerfonden.dk
 Møllebygger H. Bergstrøm Jensens Fond Næstved
Støtte til bevaring af gamle møller og andre bevaringsværdige bygninger i Danmark.

Ansøgningsskema: nej.
Revision Næstved, Jørgen Mortensen, Messebuen 1, 1., 4700 Næstved
 Ny Carlsbergfondet
Støtter Ny Carlsberg Glyptotek og andre danske kunstmuseer. Støtte til kunstforskning, dels ved støtte til udgivelse af kunstbøger, dels ved bevillinger til kunsthistorikers rejser i forsknings-øjemed.

Fondet støtter bildende kunst, kunstindustri, arkitektur og havekunst, hvorimod kulturhistorie, skønlitteratur, musik, film og teater falder uden for dets fundats.

Ansøgningsskema: nej.

Ny Carlsbergfondet, Brolæggerstræde 5, 1211 København K, tlf.: 33 11 37 65,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , hjemmeside: www.ny-carlsbergfondet.dk
 Nykredits Fond
Fremme af initiativer inden for dansk erhvervsliv, især med tilknytning til byggesektoren. Initiativer af forskningsmæssig eller kulturel karakter, primært til projekter med relation til byggesektoren eller den finansielle sektor. Andre formål af almennyttig karakter, primært projekter med relation til byggesektoren eller den finansielle sektor.

Ansøgningsskema: Ja

Nykredits Fond, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf.: 44 55 14 77, fax: 44 55 19 73,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , hjemmeside: www.nykredit.dk
 Rockwool Fonden
At støtte videnskabelige, humanitære, kunstneriske eller sociale formål, samt at bidrage til forbedring af miljø og samfundsudvikling.

Ansøgningsskema: nej.

Rockwool Fonden, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, tlf.: 46 56 03 00, fax: 46 59 10 92,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , hjemmeside: www.rockwoolfonden.dk
 Simon Spies Fonden
A) Almennyttige og almenvelgørende formål. B) Almen fremme af erhvervslivet. C) Personer, virksomheder eller institutioner, som bestyrelsen finder, har ydet eller som må påregnes at ville yde en særlig indsats indenfor videnskab, kunst, kultur, sport, erhvervsliv eller på anden måde.
Privatpersoner og mindre grupper (eks. skoleklasser) kan dog ikke ansøge fonden. Der uddeles ca. 1 mio. kr.

Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 1. marts/november. Uddelingstidspunkt: april og december.

Simon Spies Fonden, Administrationschef Annette Weinold, Sct. Gertrudsstræde 10, 1129 København K, tlf.: 70 27 10 80, fax: 33 93 69 68, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond
Legater hovedsageligt til organisationer og foreninger etc., hvor beløbet skal anvendes til glæde/gavn for hele den brede danske befolkning, herunder:
Støtte til bevarelse af dansk sprog, herunder Dansk Sprognævn.
Støtte til kunstnerisk eller litterær virksomhed med liberalt/humanistisk tilsnit.
Støtte til bevarelse af fredede eller - efter bestyrelsens skøn - fredningsværdige landejendomme. Forudsat at danskerne har adgang til at besøge/bese de omtalte bygninger både udvendigt såvel som indvendigt. Fremme af avlen af gammel dansk hønsehund i Danmark.
Støtte til organiseret festivitas til minde om væsentlige begivenheder i Danmarkshistorien, der er åben for offentligheden.
Legater kan uddeles i form af gave eller i form af lån på favorable vilkår. Opfølgning på projektet må forventes.

Ansøgningsskema: Nej. Skal ansøges inden: 1. december. Uddelingstidspunkt: januar.

Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond, v/Bestyrelsesformand Klaus Vilstrup, Egernvej 14,
2000 Frederiksberg
 Sonning-Fonden
Sonning-Fonden uddeler én gang om året - i juni måned - en række beløb til almennyttige kulturelle formål, herunder støtte til restaurering eller genopbygning af historiske og bevaringsværdige bygninger.

Projekter, der er påbegyndt eller afsluttes inden uddelingen i juni måned, vil ikke komme i betragtning.
Ansøgningsskema findes på www.ku.dk/sonning-fonden. Skemaet skal i udfyldt og underskrevet stand indsendes til sekretariatet inden den på skemaet anførte dato.

Ansøgningsskema: Ja. Skal ansøges inden: Primo april. Uddelingstidspunkt: Juni.

Sonning-Fondens sekretariat, Dan-Ejendomme as, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, tlf.: 39 46 62 54, fax: 70 30 20 21, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 Sorø Bevaringsfond
Fonden har til formål, at sikre bevaringsværdige bygninger og bybilleder i Sorø kommune, samt at medvirke til projektering, restaurering og vedligeholdelse.

Ansøgninger indkaldes i lokalaviser i april. Kun skriftlig henvendelse. Der uddeles årligt ca. 20.000 kr.

Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 1. juni. Uddelingstidspunkt: 1. juli.

Cand.mag. Helge Torm, Munkevænget 2, 2.th., 4180 Sorø, tlf.: 57 82 20 15,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 Store Magleby Bevaringsfond
Yder økonomisk støtte med henblik på bevaring af gamle bygninger i St. Magleby landsby og kommunens øvrige landområder. Der uddeles årligt ca. 80.000 kr.

Ansøgningsskema: nej. Uddelingstidspunkt: ca. 2 gange årligt.

Dragør kommunes planlægningsafdeling, v/Afdelingschef Jørgen Jensen, Kirkevej 7, 2791 Dragør,
tlf.: 32 89 03 31, fax: 32 89 03 07, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 Svendborgfonden for bygnings- og landskabskultur
Yder støtte, i form af lån og tilskud til initiativer, til bevaring af bygninger samt by- og landskabsmiljøer i Svendborg.

Ansøgningsskema: nej.

Rektor Ole Visti Petersen, Grønnegade 44, Troense, 5700 Svendborg, tlf.: 62 22 62 00

 


 

Tipsmidlerne - pulje 7: Friluftsliv

Midlerne fordeles inden for følgende ni formål:
1) Friluftsprojekter: tilskud til materialer og udstyr til aktiviteter i naturen, dog ikke til personligt udstyr og driftsudgifter.
2) Parker: omfatter materialer til aktivitetspladser og grønne områder, som øger bybefolkningens mulighed for friluftsaktiviteter i nærmiljøet. Der lægges vægt på beboernes aktive medvirken i etablering. Alm. legeredskaber og naturlegepladser på institutioners områder støttes ikke.
3) Naturformidling: materialer til oplysning om naturen.
4) Kulturmiljø: støtter initiativer til aktiv brug og formidling af elementer fra kulturmiljøet, fx håndværk, landskaber, bygninger. Restaurering støttes kun i forbindelse med anvendelse og formidling.
5) Kursusvirksomhed: tilskud til kurser om friluftsliv og miljø for ledere og lærere, dog ikke til enkeltpersoners deltagelse i kurser.
6) Faste anlæg: drejer sig om overnatningshytter, lejrpladser, skibe, naturskoler, informationscentre, friluftsgårde og vandrerhjem. Der gives ikke tilskud til alm. vedligeholdelse, inventar eller driftsudgifter.
7) Forsknings- og udviklingsprojekter.
8) Naturvejledning: løntilskud.
9) Driftstilskud: til landsdækkende natur- og friluftsorganisationer.

Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 1. marts, 1. juli og 1. november.

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, tlf.: 33 79 00 79, fax: 33 79 01 79,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , hjemmeside: www.friluftsraadet.dk
 Vanførefonden
Yde støtte i det omfang sådan støtte ikke ydes af det offentlige, herunder særlige bestræbelser på bl.a. revalidering af fysisk handicappede, forbedrede boligforhold, lettere transport, fremskaffelse af egnede feriehjem og forsamlingslokaler, støtte børne- og ungdomsarbejder samt at sprede oplysning om fysisk handicappedes problemer og handicaparbejdet.

Ansøgningsskema: nej. Uddelingstidspunkt: 4 gange årligt.

Vanførefonden, Borgervænget 5, 2100 København Ø, tlf.: 33 13 48 38, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , hjemmeside: www.vanfoerefonden.dk
 


 

Varde Bevaringsfond
Virke for bevarelse af gamle huse, gadebilleder og andre bevaringsværdige emner i Varde Kommune.
Støtte uddeles normalt i form af rente- og afdragsfrie lån, der forfalder ved fremtidigt ejerskifte.

Ansøgningsskema: ja.

Varde Museum, Lundvej 4, 6800 Varde, tlf.: 75 22 08 77, fax: 75 22 07 16,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 Velux Fonden
Der støttes almennyttige og videnskabelige formål fortrinsvis i Danmark. Der doneres midler til kulturelle, kunstneriske og sociale projekter. Der støttes desuden større forskningsprojekter inden for humaniora.

Særligt formål er at støtte forskning inden for øjensygdomme (oftalmologi) og ældres livsvilkår og sygdomme (gerontologi og geriatri). Der foretages endvidere uddelinger, der støtter ældre, initiativrige medborgere i at holde sig aktive. Her er der tale om mindre donationer til enkeltpersoner eller ældre, som efter pensionsalderen yder en frivillig indsats uden økonomisk vinding eller får mulighed for at realiserer et længe næret ønske, fx udgivelse af erindringsbog eller anden bog. Der kan uddeles hæderspriser vedr. dagslys og bygningskomponenter.

Efter normal praksis ydes der IKKE støtte til: arbejdslegater og andre personlige legater til forbedring af sociale vilkår, ophold, rejser, kurser af nogen slags, afholdelse af kongresser, teater, koncerter mm., ansøgninger som har karakter af støtte til restfinansiering eller indsamling fra mange fonde og sponsorer. Se hjemmeside for yderligere oplysninger.

Ansøgningsskema: nej.

Sekretariatet, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, tlf.: 39 69 11 44, fax: 39 66 04 24, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
hjemmeside: www.veluxfondene.dk
 


 

Ærøskøbing-Fonden
Bevare såvel de gamle bygninger i Ærøskøbing som byens helhedspræg i den oprindelige eller så nært som muligt oprindelige skikkelse. Rådgiver, vejleder og yder økonomisk støtte i forbindelse hermed inden for Ærøskøbing kommune.

Ansøgningsskema: nej.

Læge Nicolaj Friderichsen, Vestergade 46, 5970 Ærøskøbing, tlf.: 62 52 25 90, fax: 62 52 19 77,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 


 

For yderligere information om mulige tilskudsordninger hos kommunerne se her.


Til toppen

Borgergade 111, 1300 København K, Telefon: 3122 3298, Fax: 4557 1011, e-mail: sekretariat@bev.dk