Forside > Om BEV > Vedtægter

Vedtægter for Forening Bevaringsværdige Bygninger

PDF Print E-mail

§ 1.
Foreningen

Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark.
Ved bevaringsværdige bygninger forstås i relation til foreningen dels bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige i henhold til lovgivningen, dels bygninger, som foreningens bestyrelse vurderer i fremtiden burde kunne udpeges.
Ved bevaringsværdige ejendomme forstås faste ejendomme, der omfatter én eller flere bevaringsværdige bygninger.
 

§ 2.
Navn og Hjemsted

Foreningens navn er Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger.
Foreningens hjemsted er sammenfaldende med foreningens til enhver tid værende bestyrelsesformands adresse, ved stiftelsen Københavns kommune, eller på det sted bestyrelsen til enhver tid bestemmer.
Foreningen er oprettet ved en stiftende generalforsamling den 19.august, 1999.
 

§ 3.
Formål

Foreningens formål er at arbejde for, at ejere af bevaringsværdige bygninger har sådanne juridiske, økonomiske og politiske vilkår, at de vil være i stand til at opretholde og anvende deres bevaringsværdige bygninger, herunder:
1. at være interesseorganisation for sådanne ejere af bevaringsværdige bygninger, at yde indflydelse på beslutningstagere, såvel politiske som administrative med henblik på at varetage foreningens medlemmers interesser, samt at medvirke til, at den til enhver tid gældende lovgivning for bevaringsværdige bygninger overholdes,
2. at være et fælles forum for ejere af bygninger der er bevaringsværdige, eller som på anden måde har bygningskulturel værdi, bl.a. for udveksling af viden og erfaringer om ejendommenes vedligeholdelse og brug, jf. i øvrigt ovenfor
3. at repræsentere foreningens medlemmer i de offentlige råd og nævn, hvori foreningen har interesser, samt
4. at yde service til medlemmerne - bl.a. i forholdet mellem medlemmerne og offentlige myndigheder og interesseorganisationer.
 

§ 4.
Medlemmer

Som A-medlemmer af foreningen kan optages:
1. personer der ejer en bevaringsværdig ejendom
2. aktieselskaber eller andre juridiske enheder, der ejer en bevaringsværdig ejendom
3. ejerforeninger for ejerlejligheder i bevaringsværdige ejendomme - dog således, at en ejerforening kun har én stemme, jfr. § 6, stk. 2 og 5.
Som B-medlemmer af foreningen kan optages:
1. personer der ønsker at støtte foreningens formål
2. aktieselskaber eller andre juridiske enheder der ønsker at støtte foreningens formål.
Indmeldelse sker ved henvendelse til det til enhver tid etablerede sekretariat med angivelse af fulde navn, adresse og telefonnummer. Ved indmeldelse betales forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af det regnskabsår, hvori indmeldelse finder sted. Aktieselskaber og andre juridiske enheder repræsenteres i foreningen af et bestyrelsesmedlem, en direktør eller en anden ledende medarbejder.
Optagelse som medlem kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 3/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling, hvor beslutning træffes med almindelig stemmeflerhed.
Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til foreningen er berigtiget. Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen.
 

§ 5.
Opsigelse af medlemskab og eksklusion af medlemmer

Opsigelse af medlemskab kan ske med en måneds varsel, til den 1. juli.
Et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål, kan udelukkes af foreningen. Bestyrelsens beslutning herom kan af det pågældende medlem fordres indbragt for foreningens førstkommende ordinære generalforsamling, hvor spørgsmålet afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingens afgørelse er endelig.
Medlemmer, der ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb.
 

§ 6.
Generalforsamling

1.Højeste myndighed:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

2. Stemmeberettigede:
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert A-medlem af foreningen, som ikke er i restance med kontingent eller anden ydelse til foreningen, og som har været A-medlem i mindst tre måneder forud for generalforsamlingen. En ejerlejlighedsejendom har, inkl. alle ejerlejlighederne, én stemme, som udøves af ejerforeningens formand.
B-medlemmer, jf. ovenfor § 4, har ikke stemmeret.

3. Tidspunkt og indkaldelse:
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens beslutning afholdes hvor som helst i Danmark.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev til hvert enkelt medlem.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af bestyrelsen, såfremt mindst 20% eller 50 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af, hvad der ønskes forhandlet.

4. Gennemførelse:
Den ordinære generalforsamling ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent og skal have følgende dagsorden:
1. Bestyrelsens aflæggelse af beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.
2. Aflæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af driftsbudget med bestyrelsens forslag til medlemskontingent og bestyrelseshonorar.
4. Valg til bestyrelsen.
5. Valg af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor.
6. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne.
7. Eventuelt.
Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal bestræbe sig på, at der ved valg findes et nødvendigt antal valgbare kandidater til bestyrelsen.
Forslag fra medlemmer til dagsordenens punkt 6 skal for at kunne forhandles på generalforsamlingen fremsendes til foreningens bestyrelse senest 30 dage før afholdelsen af generalforsamling.

5. Afstemning:
På generalforsamlingen har A-medlemmer én stemme for hver bevaringsværdig ejendom, de er ejer af, dog i alt højst fem stemmer. En ejerlejlighedsejendom har, inkl. alle ejerlejligheder én stemme, som udøves af ejerforeningens formand.
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog kan ingen fuldmagtshaver afgive stemme for flere end én fuldmagtsgiver.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet måtte fremgå af denne vedtægt. Afstemning skal være skriftlig, såfremt mindst 10 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer ønsker det.
Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden, dog er valget til bestyrelse skriftligt.


§ 7.
Bestyrelsen

Foreningens ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen, som ikke er i restance med kontingent eller anden ydelse til foreningen, og som har været medlem af foreningen i mindst tre måneder forud for generalforsamlingen.
De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for to år af gangen, men således, at der hvert andet år i fast turnus vælges min. 2 medlemmer af bestyrelsen.
Valget er skriftligt.
Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
Bestyrelsens medlemmer skal udgøres af følgende:
a. 1 Advokat,
b. 1 Bygningssagkyndig,
c. 1 Repræsentant for byerne,
d. 1 Repræsentant for landet, og
e. 1 Repræsentant for BYFO.
Bestyrelsesmedlemmer skal senest afgå ved udløbet af den valgperiode, hvori medlemmet fylder 70år.
Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen på et tidspunkt mellem to generalforsamlinger, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling, med mindre bestyrelsen bliver på mindre end 4 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, sekretær og kasserer, samt sådanne andre tillidshverv, som bestyrelsen anser for hensigtsmæssige.

 

§ 8.
Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsesmøder afholdes mindst fire gange årligt. Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden med mindst otte dages varsel.
Tre medlemmer af bestyrelsen kan overfor bestyrelsens formand begære ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt, og det påhviler da formanden inden 8 dage at indkalde til mødet, som afholdes senest 14 dage senere.
Bestyrelsesmedlemmernes omkostninger i anledning af hvervet refunderes af foreningen. Kørselsudgifter refunderes i overensstemmelse med statens takster herfor.
Bestyrelsens møder ledes af formanden eller i tilfælde af dennes forfald af næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller, i tilfælde af dennes forfald, næstformandens stemme udslagsgivende.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 9.
Tegningsregel


Foreningen tegnes af bestyrelsens formand alene eller af tre medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura og/eller delegere de bestyrelsen tilkommende tegningsret til lederen/direktøren for foreningens udpegede sekretariat.


§ 10.
Kommitterede


Bestyrelsen kan tilkalde kommitterede til løsning af særlige opgaver eller varetagelse af særlige områder.
Kommitterede kan deltage i enkelte eller flere bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

§ 11.
Sekretariatet

Til varetagelse af sekretariatsforholdene - herunder varetagelse af medlemsregistrering og koordination af medlemmernes interesser - kan bestyrelsen antage den fornødne medhjælp.


§ 12.
Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni.
Det påhviler bestyrelsen at påse, at foreningens bogholderi og regnskabsvæsen føres på betryggende måde.
Straks efter hvert regnskabsårs udløb udarbejdes årsregnskab med status, der revideres af foreningens generalforsamlingsvalgte revisor.


§ 13.
Kontingent

Medlemskontingent for A-medlemmer fastsættes af generalforsamlingen til et årligt beløb pr. privat ejendom omfattet af § 1 og et årligt beløb pr. erhvervsmæssig ejendom omfattet af § 1.
Medlemmer, der ejer flere bevaringsværdige ejendomme, kan dog ikke pålægges højere kontingent end svarende til fem ejendomme.
Parcelhuse og sommerhuse, der benyttes som privat bolig for medlemmet, regnes som private ejendomme. Øvrige ejendomme regnes som erhvervsejendomme.
B-medlemmer betaler medlemskontingent svarende til én privat respektive erhvervsmæssig ejendom.


§ 14
Vedtægtsændring - fusion - ophør

Ændring af denne vedtægt, foreningens sammenslutning med en anden forening med et ligeartet formål, samt foreningens ophævelse kan vedtages på en generalforsamling, på hvilken halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er mødt, og 2/3 af disse stemmer for forslaget.
Hvis halvdelen af de stemmeberettigede ikke er mødt indkaldes inden 3 måneder til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget uanset antal fremmødte medlemmer kan vedtages med simpelt flertal.
Skulle foreningen blive ophævet, vil der samtidigt være at træffe bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningens formue kan anvendes som tilskud til et eller flere påtrængende istandsættelsesarbejder på bevaringsværdige ejendomme. Bestemmelse herom træffes af den generalforsamling, der træffer afgørelse om foreningens ophævelse.

 

Til toppen

Borgergade 111, 1300 København K, Telefon: 3122 3298, Fax: 4557 1011, e-mail: sekretariat@bev.dk